گزارش تخصصی دبیران کار و فناوری

لیست نمونه های گزارش تخصصی دبیران کار و فناوری با موضوعات متنوع که هر فایل به همراه ۵ نمونه راهکار و پیشنهاد ارزشیابی کوتاه ارائه میشوند.

نمونه های گزارش تخصصی دبیران کار و فناوری

گزارش تخصصی دبیران کار و فناوری
بهم ۳, ۱۳۹۶ ۰

نمونه گزارش تخصصی دبیر کار و فناوری جذاب نمودن آشنایی با خودرو سال سوم به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی

RIAL 20,000
گزارش تخصصی دبیران کار و فناوری
بهم ۳, ۱۳۹۶ ۰

گزارش تخصصی دبیر کار و فناوری با موضوع کاهش اضطراب دانش آموزان

RIAL 20,000
گزارش تخصصی دبیران کار و فناوری
بهم ۲, ۱۳۹۶ ۰

گزارش تخصصی دبیران کار و فناوری به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی

RIAL 20,000
گزارش تخصصی دبیران کار و فناوری
بهم ۳, ۱۳۹۶ ۰

گزارش تخصصی دبیر کار و فناوری با موضوع ترغیب به یادگیری+ پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی

RIAL 20,000
گزارش تخصصی دبیران کار و فناوری
بهم ۲, ۱۳۹۶ ۰

گزارش تخصصی معلم کار و فناوری با موضوع رعایت بهداشت مدرسه + ۵ نمونه پیشنهاد ارزشیابی

RIAL 20,000
گزارش تخصصی دبیران کار و فناوری
بهم ۲, ۱۳۹۶ ۱

دانلود گزارش تخصصی دبیران کار و فناوری با موضوع افزایش یادگیری با استفاده از کامپیوتر

RIAL 20,000
گزارش تخصصی دبیران کار و فناوری
بهم ۳, ۱۳۹۶ ۰

گزارش تخصصی کار و فناوری متوسطه : بالا بردن سطح علمی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی

RIAL 20,000
گزارش تخصصی دبیران کار و فناوری
بهم ۳, ۱۳۹۶ ۰

دانلود گزارش تخصصی کار و فناوری تشویق به انجام کار گروهی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی

RIAL 20,000
گزارش تخصصی دبیران کار و فناوری
بهم ۲, ۱۳۹۶ ۰

گزارش تخصصی دبیران کار و فناوری با موضوع تشویق به انجام کار گروهی و کسب مهارت عملی

RIAL 20,000
گزارش تخصصی دبیران کار و فناوری
بهم ۲, ۱۳۹۶ ۰

گزارش تخصصی دبیر کار و فناوری به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی

RIAL 20,000
11 Mar 2018