سناریو و الگوی تدریس

نمونه فایل های سناریو و الگوی ندریس و هزاران نمونه فایل ویژه فرهنگیان و معلمان را برای اولین بار در سطح اینترنت برای استفاده معلمان عزیز تدوین و بارگذاری کرده ایم